Lược sử Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Hiện nay ở các chùa ít khi có thờ tượng Đức Dược sư Lưu li quang Phật (Bhaisajvaguru), nhưng mọi người hay tụng kinh “Dược sư Lưu li quang Như Lai bản nguyện”. Kinh chép: Văn thù Bồ Tát bạch Đức Thích ca Mầu ni Phật rằng:

Xem và mua ngay sản phẩm TRÀ BỒ CÔNG ANH HỮU CƠ

“Xin Phật diễn thuyết danh hiệu và những lời đại nguyện của chư Phật cho các đệ tử nghe”.
Phật nói rằng: Ở cõi phương Đông, cách cõi đất này (Trái đất) gấp mười lần cát ở sông Hằng, có một thế giới gọi là Tĩnh Lưu li. Ở cõi thế giới ấy có đức Phật hiệu là Dược sư Lưu li quang Như Lai, khi Ngài còn ở ngôi Bồ Tát, có phát mười hai lời đại nguyện như sau:
Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện khi được chính giác thì thân ta quang minh rực rỡ, chiếu khắp vào lượng vô số thế giới và có đủ 32 tướng lạ, 80 thứ vẻ đẹp; thân ta đã vậy lại làm cho hết thảy chúng sinh cùng giống như ta.
Nguyện lớn thứ hai: Nguyện khi ta được chính quả đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu li , trong sạch, sáng tỏ hơn mặt trời, mặt trăng, nếu chúng sinh, có ai hôn ám, thì nhờ cái ánh sáng của ta mà tùy ý làm mọi sự nghiệp.

Nguyện lớn thứ ba: Nguyện khi ta được chứng quả Bồ đề, thì đem cái trí tuệ, phương tiện vô biên, vô hạn mà giúp cho chúng sinh được thu dụng không bao giờ hết.

Nguyện lớn thứ tư: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai theo đạo khác, đều hết thảy an lập trong đạo Bồ đề.

Nguyện lớn thứ năm: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, hết thảy chúng sinh đều tu đạo trong sạch, không ai phá giới mà làm điều ác.

Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai thân hình tàn tật hoặc bị các bệnh tật xấu xí khổ sở, thì đều được đầy đủ ngay lành tốt đẹp.

Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai lo sợ, nghèo đói, đau yếu, cô đơn hễ nghe danh hiệu ta thì được no đủ yên lành.

Nguyện lớn thứ tám: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người có nữ thân đều được chính pháp.

Nguyện lớn thứ chín: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, hết thảy chúng sinh giải thoát ra ngoài lưới mà tu Bồ Tát hạnh.

Nguyện lớn thứ mười: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai bị hình phạt, phải tù tội, hoặc bị tàn hại gì thì được phức lợi của ta mà được giải thoát hết cả.

Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai đói khát mà làm những điều ác nghiệp thì ta làm cho được no ấm và biết mùi đạo vị.

Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, chúng sinh có ai rét mướt thì ta làm cho ấm áp, có đủ quần áo như ý muốn.

Bởi có những lời đại nguyện như vậy, cho nên những ai có bệnh tật, ốm đau đều tụng kinh này, hy vọng sẽ được khỏi bệnh. Kinh Dược sư cũng được tụng lên khi làm chay, làm đàn xong để cầu tiêu giải các tai nạn.

Nghe nói những ai sắc diệt xấu xí, tụng kinh (hay chú) này cũng đẹp lên.

Nói về sự cứu độ của Đức Dược sư Lưu li quang Phật, còn truyền tụng bài chú mà bất cứ ai đều biết.

Chú có tên:Dược sư quán đỉnh chân ngôn”. Nghe nói rất linh nghiệm.
Chú như sau: “Nam mô bạc già Phạt đế, bệ xái xã lư rô bệ lưu li, bát lạt bà, bát ra xã dã, đát tha yết đa gia, a la hát đế, tam điểu tam bội đà gia. Đát diệt tha, ám bệ Sái thệ, bệ Sái thệ, bệ Sái xã, Tam một yết đế sa ha”.

Khi niệm chú này phải niệm đi, niệm lại nhiều lần liên tục trong cùng một khoảng thời gian.

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ MÃN NGUYỆT TỪ DUNG DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ MÃN NGUYỆT TỪ DUNG
DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG VƯƠNG PHẬT

Xem và mua ngay sản phẩm TRÀ BỒ CÔNG ANH HỮU CƠ